Články v kategorii: "Projekty"

01.10.2023 10:00

Příprava mladých na trh práce ve Středočeském kraji

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke zvýšení praktických znalostí a dovedností, ale i zájmu mladých lidí o zapojení se do pracovního procesu. Projekt poskytne soubor provázaných aktivit vedoucích ke zvýšení vědomostí, motivace a překonání bariér omezující vstup na trh práce. Důraz bude kladen na individuální práci s jednotlivci, seberealizaci CS. Důležitým prvkem bude přímé napojení na reálný pracovní trh zapojením odborníků z praxe či seznámení se s reálným firemním prostředím.

31.03.2022 15:54

Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání

Cílem projektu je motivovat osoby ve věku 15-24 let, které se soustavně připravují na výkon budoucího povolání k aktivnějšímu zapojení do pracovního procesu. Pomoci překonat určité bariéry, rozšířit vědomostní obzor v oblastech, které by je mohly zajímat a podpořit v dalším profesním životě. Umožnit vyzkoušet si aktivity, které ověří jejich dovednosti formou odborné praxe realizované mimo povinnou školní praxi. Projekt celkově absolvuje 120 účastníků různých oborů SŠ ze Středočeského kraje.

31.03.2022 15:48

Nebojte se návratu do práce

Záměrem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o osobu mladší 15 let včetně osob na rodičovské dovolené. Realizovat aktivity, které by CS motivovaly a pomohly překonat jejich obavy z návratu do práce, prohloubily znalosti, rozšířily vědomostní obzor a poskytly potřebný přehled o aktuálních pracovních nabídkách. To vše s důrazem na individuální práci s uchazeči, která je zvláště pro tuto CS důležitá. Do projektu bude zapojeno 60 osob ze Středočeského kraje.

01.10.2019 15:01

KOMPETENCE 4.0

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce. Specifickým cílem projektu je vytvořit a v praxi odzkoušet nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech a rozšířit spolupráci firem a škol v každém zapojeném regionu o aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu.

01.02.2017 15:45

Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji

Záměrem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob mladších 25 let soustavně se připravujících na budoucí povolání. Z výsledků průzkumů a dosavadních zkušeností vyplývá potřeba realizace aktivit vedoucích k získávání či prohloubení vybraných dovedností a schopností, hledání motivačních prvků vzbuzující zájem u mladých osob o zapojení se do pracovního procesu díky individuálnímu přístupu a práci zaměřené na tyto osoby. Nastavené aktivity budou podpořeny adekvátními doprovodnými opatřeními.